Energetyka Wiatrowa w Danii

20 lat doświadczenia na morzu

W 1991 roku, w Vindeby w Danii, powstała pierwsza w historii komercyjna farma wiatrowa na morzu. To był przełom, który mocno wpłynął na dalszy rozwój Morskiej Energetyki Wiatrowej. Dzięki Vindeby oraz kolejnym zrealizowanym projektom Duński Urząd Energetyki opublikował w 1997 r. Plan Działania Na Rzecz Morskich Turbin Wiatrowych. Plan działania został uaktualniony w 2007 r. by ponownie ocenić wybrane lokalizacje. W wyniku tego opisane zostały obszary o dogodnych warunkach wietrznych, gdzie można zbudować farmy o łącznej mocy do 4600 MW, czyli więcej niż potrzeba do pokrycia całego krajowego zużycia energii elektrycznej w Danii. To wszystko przyczyniło się do wpisania morskiej energetyki wiatrowej w krajową politykę będącą kołem zamachowym dla rozwoju coraz to większych farm wiatrowych wyznaczających nowe standardy. Poniżej wymieniono w kolejności chronologicznej najistotniejsze duńskie farmy wiatrowe:

  • Vindeby (1991): Farma wiatrowa składa się z (11) 450kW turbin wiatrowych i znajduje się ok. 2 km od linii brzegowej. Po dwudziestoletniej eksploatacji wyniki efektywności wykazały 20% wyższą produkcję energii niż w przypadku porównywalnych terenów lądowych. Wraz ze wzrostem zrozumienia zagadnień projektowania i eksploatacji turbin wiatrowych, wzrósł też poziom wiedzy o morskich warunkach wiatrowych.
  • Middelgrunden (2001): Kiedy zlecono budowę tej instalacji była to pierwsza farma wiatrowa na morzu składająca się z wielomegawatowych turbin wiatrowych. Była to również największa instalacja morska (40MW) w tym czasie. Połowa turbin należy do duńskiego dostawcy energii, firmy DONG, druga połowa zaś należy do utworzonej w 1997 spółdzielni, będącej przykładem współpracy lokalnych mieszkańców. Bieżąca moc turbin wiatrowych podawana jest do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową spółdzielni, podobnie jak wszelkie informacje związane z projektowaniem, budową i zarządzaniem farmą wiatrową. W ten sposób inni mogą czerpać ze zdobytych doświadczeń. Obiektywnie rzecz biorąc, farma wiatrowa wydawała się być przedsięwzięciem co najmniej trudnym, ponieważ zlokalizowana została w pobliżu stolicy Danii, głównego lotniska, a także morskiego korytarza transportowego. Jednak, dzięki współpracy miejscowych podmiotów i doskonałej komunikacji społeczności lokalnej, farma wiatrowa okazała się sukcesem.
  • Horns Rev i Nysted / Rřdsand (2002-2010): Horns Rev I (160MW) i Nysted (165MW) zostały zbudowane odpowiednio w 2002 i 2003 r. Nieco większe farmy: Horns Rev II (209MW) i Rřdsand II (207 MW), blisko sąsiadujące z Nysted, powstały w 2009 i 2010 r. Projekty te podniosły wszystkie znane standardy w tej dziedzinie i znacząco wpłynęły na zrozumienie oddziaływania farm na środowisko, dzięki obszernemu monitoringowi oraz kilku projektom badawczym.
  • Anholt (2014): W dniu uruchomienia Anholt 15% dostaw energii elektrycznej w Danii opierać się będzie na morskiej energetyce wiatrowej. Opierając się na doświadczeniach z poprzednich przetargów na morskie farmy wiatrowe, Duńska Agencja Energetyczna postanowiła dostosować procedury przetargowe wykorzystane do składania ofert na Nysted II i Horns Rev II. Oznacza to, że 400MW farma wiatrowa w pierwszej kolejności będzie podlegać procedurze wyboru lokalizacji, a dopiero potem będzie poddana zamówieniu publicznemu.
  • Kriegers Flak (TBA): Następną dużą farmą wiatrową OFFSHORE, której przetarg zostanie ogłoszony jesienią 2011 r., będzie przełomowy projekt 600MW - Kriegers Flak. Po wybudowaniu będzie to pierwsza na świecie morska farma wiatrowa, która zamiast do sieci krajowej będzie podłączona do linii przesyłowej między Danią i Niemcami, z możliwością podłączenia także Szwecji. Projekt ten będzie pokazowym przykładem rozwiązań sieci umożliwiających konsumentom z wielu krajów Regionu Morza Bałtyckiego podłączenie się do ogromnych zasobów morskiej energii wiatrowej.

Offshore Wind Farms in Denmark

Tnąca koszty narodowa strategia Badań i Rozwoju

W 2010 r. duńska platforma technologiczna Megavind przedstawiła nową wizję i strategię morskiej energetyki wiatrowej. Celem jest obniżenie kosztów energii pozyskiwanej z morskich farm wiatrowych tak, aby farmy OFFSHORE mogły w pełni konkurować z nowo wybudowanymi elektrowniami węglowymi już w 2020 roku. Wymaga to osiągnięcia trzech celów w okresie od 2010 do 2020. Po pierwsze: nowo wybudowane morskie farmy wiatrowe muszą być w stanie wyprodukować około 25% więcej energii elektrycznej, w przeliczeniu na MW mocy zainstalowanej. Po drugie: koszty na MW muszą zostać zmniejszone o około 40%. Po trzecie: koszty eksploatacji i utrzymania instalacji za MW muszą być obniżone o około 50%. Redukcja kosztów w tej skali jest również uważana za niezbędną do utrzymania publicznego i politycznego wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej w Europie i na świecie. W efekcie pozwoli to również utrzymać Danii miejsce wiodącego centrum elektrowni wiatrowych w skali światowej.

Duński Urząd Energetyki jako jedno miejsce do wszystkich spraw ("one-stop shop")

Duński Urząd Energetyki jest organem odpowiedzialnym za planowanie i powstawanie turbin wiatrowych na morzu. W celu ułatwienia przygotowania nowych projektów morskich turbin wiatrowych przez deweloperów, Duński Urząd Energetyki zorganizował ogólny system postępowania urzędowego w myśl koncepcji "one-stop shop". Oznacza to, że właściciel projektu farmy OFFSHORE, w celu uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń, ma do czynienia tylko z jedną instytucją - a mianowicie Duńskim Urzędem Energetyki. Urząd ten związany jest z innymi właściwymi organami, takimi jak Agencja ds. Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Duński Urząd Morski, Duńska Administracja ds. Bezpieczeństwa na Morzu, Duński Urząd Lotnictwa Cywilnego, Agencja Dziedzictwa Danii, Straż Duńska itp. Duński Urząd Energetyki organizuje także konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz wydaje wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia. W porównaniu z oficjalnymi organami do spraw morskich farm wiatrowych w innych krajach, duński model przedstawia szybką i tanią procedurę, działającą z korzyścią zarówno dla indywidualnych projektów, ale również morskiej energetyki wiatrowej jako takiej.

Identyfikacja lokalizacji dla przyszłych farm wiatrowych

W celu zapewnienia by przyszły rozwój przybrzeżnych turbin wiatrowych nie kolidował z ogólnym interesem publicznym i by rozwój odbywał się zgodnie z właściwymi priorytetami społeczno-gospodarczymi, Duński Urząd Energetyki, w połączeniu z innymi właściwymi władzami, sporządził mapę najbardziej odpowiednich miejsc dla przyszłych farm wiatrowych na morzu. To odwzorowanie jest procesem dynamicznym, ponieważ warunki ramowe dla rozwoju farm wiatrowych na morzu ulegają ciągłym zmianom. W 2007 r. Duński Urząd Energetyki opublikował raport techniczny wskazujący 23 dogodne lokalizacje, każda na około 200 MW. Te potencjalne farmy wiatrowe mogą osiągnąć całkowitą zainstalowaną moc 4600 MW, a przy średniej prędkości wiatru około 10 m/s mogą produkować około 18 TWh energii elektrycznej rocznie, co odpowiada ponad połowie bieżącego duńskiego zużycia energii elektrycznej. Obszarom tym nadano priorytety zgodnie z interesem publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem sieci przesyłowych, nawigacji, przyrody, krajobrazu, wydobycia surowców oraz przewidywanego kosztu utworzenia i eksploatacji farm wiatrowych. Prace komisji międzyministerialnej kładły nacisk na zaplanowany i skoordynowany rozwój farm wiatrowych wraz z sieciami przesyłowymi. W efekcie, wybrane lokalizacje zostały poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w celu minimalizacji wpływu na środowisko i przyrodę. Poprzez Plan Działań Na Rzecz Morskich Turbin Wiatrowych z września 2008 r. Duński Urząd Energetyki dokonał aktualizacji map w świetle Porozumienia w Sprawie Polityki Energetycznej z dnia 21 lutego 2008 roku. Dobre warunki wiatrowe w wybranych lokalizacjach pozwalają morskim farmom na pracę około 4000 godzin/rok przy pełnym obciążeniu. Biorąc pod uwagę głębokość morza rzędu 10-35 metrów i odległość od brzegu 22-45 km udało się osiągnąć równowagę pomiędzy interesami ekonomicznymi, a względami wizualnymi.

Ponieważ europejskie rynki energii elektrycznej ulegają stopniowej liberalizacji i stają się coraz lepiej ze sobą połączone, sprzyja to wykorzystaniu morskich zasobów wiatru na duńskich wodach do zasilania odbiorców energii elektrycznej w innych krajach Europy. Pozwoli to stopniowo zastępować paliwa kopalne wykorzystywane także do transportu i ogrzewania.

NewsShow all »

South Baltic Offshore Wind Energy Vision - Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy

Download flyer (PDF, 586.7 KB)

Social Compatibility of Offshore Wind Energy

Poll Please fill-in questionnaire »

Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for
download

- Download map (PDF, 543 KB)

EventsShow all upcoming »

1-3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015

in Copenhagen, Denmark

Lead Beneficiary

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-15

Project Management and Communication

REM · Consult

Max-Brauer-Allee 218
D-22769 Hamburg

+49 40 657 903 76