Morska energetyka wiatrowa w Polsce.

Projekty OFFSHOROWYCH farm wiatrowych na terenie Polskich obszarów morskich wciąż pozostają na etapie planowania ze względu na konieczność przeprowadzenia zmian legislacyjnych, które ułatwiłyby realizację projektów zmniejszając ryzyko ekonomiczne. Oprócz wzrostu zainteresowania dużych koncernów energetycznych morskimi elektrowniami wiatrowymi, Polska charakteryzuje się znaczącym potencjałem przemysłowym dla rozwoju sektora OFFSHORE. Opiera się on na przemyśle stoczniowym skupionym wzdłuż polskiego wybrzeża - w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Profil działalności tego przemysłu jak i jego kooperantów (przemysłu wspierającego) odpowiadają potrzebom sektora OFFSHORE, zarówno w odniesieniu do budowy elementów turbin wiatrowych oraz prac instalacyjnych, jak i produkcji wyspecjalizowanych statków obsługujących transport i montaż turbin wiatrowych na morzu.Rozwój morskiej energetyki wiatrowej stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych specjalizacji polskiego przemysłu stoczniowego. Dlatego też, poprawa warunków dla inwestycji OFFSHORE może stać się katalizatorem, nie tylko dla samego sektora energetyki wiatrowej, ale również dla przemysłu stoczniowego i kooperantów.

Powierzchnia polskiego obszaru morskiego wynosi 8682 km ˛, natomiast powierzchnia polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej wynosi 22 500 km ˛. Wśród tego obszaru 2747 km ˛ stanowią morskie obszary chronione, należące do sieci Natura 2000. Instytut Morski w Gdańsku szacuje, że potencjał techniczny polskiego obszaru morskiego i Wyłącznej Strefy Ekonomicznej można oszacować na 20 GW, jednak wartość ta musi być skorygowana o strefy zamknięte (obszary chronione w ramach Natury 2000), które zmniejszają ten potencjał do 7,5 GW. Dostępne są również inne wyliczenia potencjału rynkowego przemysłu OFFSHORE, zawarte w różnych dokumentach strategicznych. Według analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej potencjał OFFSHORE w 2020 r. jest szacowany na 1,5 GW. Natomiast Krajowy Plan Działania na rzecz Odnawialnych Źródeł Energii przedstawiony Komisji Europejskiej pod koniec 2010 r. szacuje ten potencjał na poziomie 500 MW w 2020 roku.

W celu stworzenia solidnych podstaw dla rozwoju farm wiatrowych na morzu, niezbędne są również odpowiednie połączenia przesyłowe pozwalające łączyć obszary morskie z lądowymi, a także umożliwiające potencjalną wymianę transgraniczną, poprawiając tym samym bezpieczeństwo energetyczne. W tym celu powstało konsorcjum składające się z firm specjalizujących się w energetyce wiatrowej, inżynierii energetycznej, a także w badaniach i rozwoju w dziedzinie energetyki odnawialnej. Zadaniem tego konsorcjum jest rozwój morskich sieci przesyłowych w obrębie granic polskich obszarów morskich. W skład konsorcjum wchodzą następujące podmioty:

  • AOS Sp. z o.o. - Oddział w Gdańsku,
  • Kraków ENERGOPROJEKT S.A
  • Grid ELTEL S.A.

Konsorcjum jest również wspierane przez instytucje badawczo-rozwojowe, takie jak Instytut Morski w Gdańsku, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Energetyki oraz Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie.

Poniższe mapy przedstawiają potencjalne lokalizacje morskich farm wiatrowych, jak również przebieg przewodów przesyłowych oraz morskie obszary chronione należące do sieci Natura2000.

W chwili obecnej główne bariery utrudniające rozwój farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej wynikają z Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, która została przygotowana głównie pod kątem odwiertów złóż ropy naftowej. Efektem obecnego kształtu Ustawy jest wysokie ryzyko ekonomiczne związane z projektami farm wiatrowych. Zgodnie z Ustawą, potencjalny inwestor, jest zobowiązany zapłacić 1% całkowitych kosztów inwestycji wyłącznie w celu uzyskania zatwierdzenia lokalizacji. Ustawa stanowi również, że instalacja może pozostawać w obszarze morskim tylko na okres 5 lat. Czas ten jest jednak znacznie krótszy niż okres eksploatacji morskich farm wiatrowych.

Obecnie w polskim parlamencie prowadzone są działania legislacyjne, mające na celu aktualizację Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz dostosowanie jej do potrzeb morskiej energetyki wiatrowej.

NewsShow all »

South Baltic Offshore Wind Energy Vision - Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy

Download flyer (PDF, 586.7 KB)

Social Compatibility of Offshore Wind Energy

Poll Please fill-in questionnaire »

Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for
download

- Download map (PDF, 543 KB)

EventsShow all upcoming »

1-3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015

in Copenhagen, Denmark

Lead Beneficiary

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-15

Project Management and Communication

REM · Consult

Max-Brauer-Allee 218
D-22769 Hamburg

+49 40 657 903 76